Cha Chung là linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế, tỉnh dòng Denver. Trong những năm mục vụ, Cha Chung làm việc ở nhiều tiểu bang khác nhau. Cha có kinh nghiệm trong mục vụ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, từ gia đình cho đến giớ trẻ.

Trong những năm mục vụ, Cha Chung đã hướng dẫn nhiều giáo dân về giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt hướng dẫn những cá nhân lo ngại, phân vân, phân định về lương tâm, tín lý, và giáo huấn của Giáo Hội. Đối với những trường hợp trên, Cha Chung tiếp xúc, nói chuyện và lắng nghe để giúp họ đi sâu vào vẫn đề cá nhân để giải đáp những thắc mắc trong cuộc sống. Cha luôn đồng hành để giúp họ sống bình an và hạnh phúc trong Chúa.